Veřejný závazek

Poslání

Posláním domova se zvláštním režimem (DZR) je poskytování sociálních a zdravotních služeb seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku a chronické duševní nemoci, jsou závislí na pomoci druhé osoby a nemohou žít ve svém domácím prostředí ani využívat jiných typů sociálních služeb. Služba DZR je zaměřená na klienty trpící chronickým duševním onemocněním a jejich specifické potřeby, čemuž je přizpůsobena i péče, chod zařízení a přístup zaměstnanců ke klientům. Poskytováním kvalifikovaných sociálních a zdravotních služeb chceme umožnit našim klientům prožívat plnohodnotné, důstojné a bezpečné stáří.

Cíle

Cílem domova se zvláštním režimem je uživatel,

 • který s pomocí služeb domova důstojně prožije své stáří,
 • který s pomocí služeb domova udržuje a obnovuje přirozené sociální vazby se svými blízkými a přáteli,
 • který se v domově cítí bezpečně,
 • kterému je služba poskytována podle jeho individuálních potřeb,
 • který je maximálně podporovaný ve zlepšení nebo v zachování své soběstačnosti
 • který je na konci života personálem důstojně doprovázen.

Cílová skupina

Přijímáme seniory od 65 let se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění (Alzheimerova choroba a jiné typy demence a lehčí formy jiných duševních onemocnění – deprese a jiné poruchy nálady, úzkosti, emoční labilita, poruchy poznávání, fobické poruchy, neurčená organická nebo symptomatická porucha, apod.).Do DZR jsou přijímány osoby, které:

 • nemají smyslové postižení vyžadující nepřetržitou osobní asistenci,
 • netrpí závislostí na návykových látkách, v jejímž důsledku by mohli závažným způsobem narušovat kolektivní soužití, nebo nekompenzovaným těžkým duševním onemocněním,
 • neonemocněly akutní infekční nemocí,
 • jejichž zdravotní stav nevyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení.

Zásady, kterými se při poskytování služby řídíme:

 • rovný přístup ke všem klientům
 • respektování lidské důstojnosti
 • podpora soběstačnosti klientů
 • respektování osobnosti, názorů a přání klientů
 • profesionalita – zaměstnanci jsou průběžně vzděláváni zejména v oblasti péče o klienty trpící chronickým duševním onemocněním, přístup ke klientům přizpůsobují jejich specifickým potřebám.

Platnost od 1.1.2016

Miroslava Barešová
ředitelka Domova důchodců Bystřany