Veřejný závazek

Poslání domova pro seniory

Posláním domova pro seniory je poskytování sociální a zdravotní služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, jsou závislí na pomoci druhé osoby a nemohou žít ve svém domácím prostředí ani využívat jiných typů služeb. Služba je individuálně plánovaná tak, aby byla co nejdéle zachována soběstačnost uživatele a vazba na blízké osoby a veřejné služby.

Náš cíl

Cílem domova pro seniory je uživatel

 • který s pomocí služeb domova důstojně prožije své stáří
 • který s pomocí služeb domova udržuje a obnovuje přirozené sociální vazby se svými blízkými a přáteli
 • který se v domově cítí bezpečně
 • kterému je služba poskytována podle jeho individuálních potřeb
 • který si co nejdéle zachovává svou soběstačnost
 • který je spokojený se službami poskytovanými v domově
 • který je na konci života personálem důstojně doprovázen

Cílová skupina

Přijímáme seniory od 65 let se sníženou soběstačností, kteří potřebují celodenní pravidelnou pomoc druhé osoby a nelze již tuto pomoc zajišťovat osobami blízkými či terénními sociálními službami v jejich domácnosti.

Do domova pro seniory jsou přijímány osoby:

 • jejichž zdravotní stav nevyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • které netrpí akutní infekční nemocí
 • jejichž chování z důvodu duševní poruchy nebude závažným způsobem narušovat kolektivní soužití

Zásady kterými se při poskytování služby řídíme

 • rovný přístup ke všem klientům
 • respektováním lidské důstojnosti
 • podpora nezávislosti a soběstačnosti
 • respektování osobnosti, názorů a přání klienta
 • profesionalita.

Platnost od 1.6.2015

Miroslava Barešová
ředitelka Domova důchodců Bystřany