Ochrana osobních údajů

Obecné informace k ochraně osobních údajů v Domově důchodců Bystřany

Domov důchodců Bystřany zpracovává osobní údaje, které mu poskytují tyto subjekty údajů: zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání, klienti a žadatelé o službu, blízké osoby klientů, dobrovolníci, dárci, smluvní dodavatelé – fyzické osoby, stážisté a praktikanti, osoby ubytované v hostinském pokoji DD. Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k fyzické osobě, na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat.Všechny údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonným rámcem ochrany osobních údajů.

Kdo je správcem osobních údajů?

Název: Domov důchodců Bystřany
Sídlo: Pražská 236, Bystřany, 417 61
Web: www.dd-bystrany.cz
E-mail: reditelka@dd-bystrany.cz
Telefon: 417 536 063
ID datové schránky: cfnph2y

Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 63787725
Ředitel, statutární zástupce: Miroslava Barešová
Zřizovatel: obec Bystřany

Organizace je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka Pr 661, den zápisu 2. prosince 2005.

Domov důchodců Bystřany je poskytovatelem zdravotních služeb registrovaným Krajským úřadem Ústeckého kraje, ev.č.NZZ 4213-004/03, č.e.54483/03

Domov důchodců Bystřany je správcem osobních údajů, tj. určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování. Správce odpovídá za zpracování osobních údajů. Případné dotazy ke zpracování osobních údajů je možné směřovat na email: reditelka@dd-bystrany.cz.

Prohlašujeme, že Domov důchodců Bystřany jako správce osobních údajů, splňuje zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR), a tedy že:

• zpracovává osobní údaje jen na základě platného právního důvodu (především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu),
• plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
• umožňuje uplatňování a plnění práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Domov důchodců Bystřany zpracovává osobní údaje, které mu jednotlivé subjekty údajů poskytly samy, a to z následujících důvodů:

1. Klienti: plnění smlouvy (smlouva o poskytnutí pobytových sociálních služeb), vedení sociální a zdravotní dokumentace, fakturace zdravotním pojišťovnám, správa financí klienta, evidence klientů ohrožených při odchodu ze zařízení, marketing – propagace zařízení a jím poskytovaných služeb.
2. Žadatelé o službu: zpracování žádosti o službu a evidence žadatelů
3. Blízké osoby klientů: poskytování informací o klientovi
4. Zaměstnanci: plnění smluv (pracovní smlouva a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), mzdová a personální agenda, administrativní informační systém, evidence pracovních úrazů, karta osobních ochranných pracovních prostředků, marketing – propagace zařízení a jím poskytovaných služeb.
5. Osoby blízké zaměstnance: uplatnění daňového zvýhodnění.
6. Uchazeči o zaměstnání: výběrové řízení a evidence uchazečů
7. Dobrovolníci: plnění smlouvy o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby
8. Dodavatelé – fyzické osoby: plnění smlouvy
9. Dárci, sponzoři: plnění smlouvy
10. Stážisté a praktikanti: plnění smlouvy
11. Osoby ubytované v hostinském pokoji DD: identifikace ubytované osoby.

Domov důchodců Bystřany usiluje o ochranu osobních údajů všech subjektů v maximální možné míře. Přijímá a udržuje veškerá možná a dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů.

Jaké osobní údaje Domov důchodců Bystřany zpracovává?
Domov důchodců Bystřany zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování. Zpracovávanými osobními údaji jsou především identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, telefon, e-mail, apod.) a další osobní údaje (výše příjmů, číslo bankovního účtu, dosažené vzdělání, apod.), případně zvláštní (citlivé) osobní údaje (zdravotní stav, fotografie obličeje).

Každý subjekt údajů:
• má právo na informace o zpracování osobních údajů (jaké jeho osobní údaje zpracováváme a proč),
• má právo na doplnění, opravu nebo změnu osobních údajů, pokud zjistí, že jsou zpracovávané osobní údaje neaktuální, chybné nebo neúplné,
• má právo na vymazání osobních údajů, které se ho týkají, pokud je dán některý z důvodů stanovených v GDPR. V některých případech je správce vázán zákonnou povinností a musí některé osobní údaje archivovat po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě správce vymaže všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
• má právo na omezení zpracování osobních údajů, a to v případech stanovených v GDPR,
• má právo kdykoliv odvolat souhlas, který udělil pro zpracování svých osobních údajů. V případě potřeby se lze na správce osobních údajů obrátit prostřednictvím výše uvedených kontaktů.
• má právo na přenositelnost osobních údajů,
• má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že s jeho osobními údaji správce nezachází v souladu se zákonem.

Všichni zaměstnanci Domova důchodců Bystřany, kteří zpracovávají osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení pracovního poměru. 

Domov důchodců Bystřany předává osobní údaje jednotlivých subjektů pouze třetím osobám, které jsou zpracovateli, se kterými správce spolupracuje na základě smlouvy, nebo třetím osobám, které jsou v souladu s platnými právními předpisy oprávněny požadovat jejich sdělení. Těmito třetími osobami jsou např. obec Bystřany, úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, soudy, exekutorský úřad, banky, apod. Konkrétní informace podá na vyžádání správce.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018
Revize 6/2019
Miroslava Barešová
ředitelka Domova důchodců Bystřany